مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Express


Disk space: 50mb
Monthly Bandwidth: 500mb

Full feature list (opens in a new tab/window)...Comparison Chart (opens in a new tab/window)...

Silver


Disk space: 100mb
Monthly Bandwidth: 1gb

Full feature list (opens in a new tab/window)...Comparison Chart (opens in a new tab/window)...

Gold


Disk space: 300mb
Monthly bandwidth: 3gb

Full feature list (opens in a new tab/window)...Comparison Chart (opens in a new tab/window)...

Platinum


Disk space: 500mb
Monthly bandwidth: 5gb

Full feature list (opens in a new tab/window)...Comparison Chart (opens in a new tab/window)...

Ultimate


Disk space: 1,000mb
Monthly bandwidth: 15gb

Full feature list (opens in a new tab/window)...Comparison Chart (opens in a new tab/window)...

Extreme


Disk space: 3,000mb
Monthly bandwidth: 45gb

Full feature list (opens in a new tab/window)...Comparison Chart (opens in a new tab/window)...

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.162.239.233) وارد شده است.