المنتجات والخدمات


Budget White Label Reseller
Disk space: 1.5gb
Monthly Bandwidth: 7gb

£14.95GBP شهري
£39.85GBP ربع سنوي
£79.70GBP نصف سنوي
£149.40GBP سنوي

Standard White Label Reseller
Disk space: 3gb
Monthly Bandwidth: 15gb

£19.95GBP شهري
£49.85GBP ربع سنوي
£99.70GBP نصف سنوي
£199.40GBP سنوي

Silver White Label Reseller
Disk space: 7gb
Monthly Bandwidth: 40gb
£24.95GBP شهري
£62.85GBP ربع سنوي
£124.70GBP نصف سنوي
£249.40GBP سنوي

Gold White Label Reseller
Disk space: 15gb
Monthly Bandwidth: 100gb
£29.95GBP شهري
£74.85GBP ربع سنوي
£149.70GBP نصف سنوي
£299.40GBP سنوي

Platinum White Label Reseller
Disk space: 30gb
Monthly Bandwidth: 200gb
£39.95GBP شهري
£99.85GBP ربع سنوي
£199.70GBP نصف سنوي
£399.40GBP سنوي